Оферта на платні послуги

Згідно ст. ст. 633, 641 розділу 63 Цивільного кодексу України (надалі — ЦК), ця оферта є публічним договором і її умови однакові для всіх споживачів. Договір автоматично вважається укладеним з моменту здійснення Замовником оплати роялті за надання права на користування Сервісом (згідно ст. 642 ЦК факт оплати є безумовним прийняттям (акцептом) умов цього Договору).

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР — ОФЕРТА

ФОП Куценко Д.В., код ЄДРПОУ: 2990611371 (надалі — Виконавець), з одного боку,

та будь-яка юридична особа, фізична особа — підприємець та фізична особа (надалі — Замовник), з іншого боку, які разом іменуються — Сторони, а кожна окремо — Сторона

укладають цей публічний договір — оферту (надалі — Договір), у разі прийняття акцепту умов цього Договору, про нижченаведене:

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Поняття:

1.1.1. Веб-портал «ChiqChaq» (далі — Сервіс) — веб-сайт, організований як системне багаторівневе об'єднання ресурсів і сервісів, призначених для надання Користувачам Сервісу можливості розміщувати на Ресурсі та брати на виконання завдання. Сервіс є об'єктом права інтелектуальної власності. Сервіс розміщений в мережі Інтернет за унікальною адресою (URL): https://chiqchaq.com.ua.

1.1.2. Тариф — розділ прайс-листа, в якому вказана вартість за надання права на користування Сервісом, обсяг і терміни такого надання. Тарифи розміщені за унікальною адресою (URL):  https://chiqchaq.com.ua/ua/info/prices.

1.1.3. Підписка — це період часу, протягом якого Замовнику надається право на користування Сервісом відповідно до обраного тарифу.

1.2. Використовуючи Сервіс, Замовник повністю і безумовно погоджується з умовами Договору без будь-яких винятків чи доповнень.

1.3. Приймаючи умови Договору, Замовник дає згоду на отримання інформаційних розсилок за вказаною при реєстрації електронною адресою та/або телефоном.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець (ліцензіар) за винагороду надає Замовнику (ліцензіату) право на користування Сервісом.

2.2. Під винагородою розуміється роялті в сенсі, встановленому п.14.1.225 ст.14 Податкового кодексу України. Роялті не є об'єктом оподаткування ПДВ згідно п.196.1.6 ст. 196 Податкового кодексу України.

2.3. Замовник не має права продати або здійснити відчуження в інший спосіб наданих йому прав, зазначених в п. 2.1. Договору.

2.4. Замовнику надається право на користування Сервісом за умови повної оплати роялті.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. Замовник зобов'язується:

3.1.1. Стежити за інформаційними повідомленнями, які публікуються на сайті Сервісу, про випуск нових версій Сервісу та про внесення змін до чинного Сервісу.

3.1.2. Самостійно стежити за змінами в цьому Договорі.

3.1.3. Запобігати розкриття паролів і логінів, що використовуються для доступу до Сервісу.

3.1.4. У разі розкриття або підозри на розкриття паролів і логінів, що використовуються для доступу до Сервісу, негайно письмово повідомити про це Виконавця.

3.1.5. Виконувати інші зобов'язання, передбачені цим Договором.

3.2. Замовник має право:

3.2.1. Отримати право на користування Сервісом протягом 3 (трьох) робочих днів з дати оплати роялті.

3.2.2. На повернення оплати роялті за Сервіс за період, в якому вони були надані неналежним чином або не в повному обсязі з вини Виконавця.

3.2.3. Здійснювати інші права, передбачені цим Договором.

3.2.4. Запросити Акт виконаних робіт.

3.3. Замовнику забороняється здійснювати дії, спрямовані на:

3.3.1. Передачу третім особам паролів і логінів, що використовуються для доступу до Сервісу.

3.3.2. Спроби несанкціонованого доступу до комп'ютерної системи, на якій базується Сервіс.

3.3.3. Пересилку та/або завантаження на сайт Сервісу файлів, які можуть пошкодити комп'ютерні програми інших Замовників або самого Виконавця.

3.3.4. Розміщення на сайті Сервісу інформації, яка може розглядатися як образлива, а також розміщення матеріалів або будь-яких даних, які порушують чинне законодавство України (включаючи матеріали та/або дані, що охороняються законодавством України про авторське право, або інформацію, що представляє комерційну таємницю).

3.3.5. Використання при роботі з Сервісом автоматизованих агентів, роботів або автоматизованого програмного забезпечення, відмінного від пошукових програм і браузерів.

3.3.6. Здійснення зворотної розробки (reverse engineering), декомпіляцію, а також використання спеціальних технологій, необхідних для системи подачі звітів в електронному вигляді та електронного підпису файлів, поза Сервісом.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець зобов'язується:

4.1.1. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати оплати роялті за цим Договором надати Замовнику право на користування Сервісом.

4.1.2. Знищити всі без винятку дані Замовника, при отриманні відповідного повідомлення від Замовника.

4.1.3. Виконувати інші зобов'язання, передбачені цим Договором.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Повідомляти Замовника про випуск нових версій Сервісу, а також про зміну тарифів.

4.2.2. В односторонньому порядку зупиняти право Замовника на користування Сервісом або розірвати цей Договір у разі порушення Замовником п. 2.3. і пп.3.3.1. — 3.3.4. цього Договору.

4.2.3. На зміну положень Договору без попереднього повідомлення Замовника.

4.2.4. З метою реалізації цього договору Виконавець одержує право на використання, зберігання, обробку та поширення персональних даних Замовника (а також персональних даних співробітників Замовника) тим способом і в тій мірі, в яких це необхідно для виконання умов цього Договору.

4.2.5. Здійснювати інші права, передбачені цим Договором.

5. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Розмір роялті визначається на підставі тарифів, встановлених на дату укладення цього Договору. Розмір роялті вказується Виконавцем в рахунку на оплату, який формується на сайті Сервісу.

5.2. Днем початку надання права Замовнику на користування Сервісом вважається день підтвердження оплати роялті Виконавцю.

5.3. Днем закінчення надання права Замовнику на користування Сервісом є останній оплачений день.

5.4. Обов'язки за цим Договором вважаються виконаними належним чином і в повному обсязі, якщо протягом трьох робочих днів з моменту закінчення дії права Замовника на користування Сервісом у Замовника немає претензій до Виконавця.

5.5. Оплата роялті проводиться виключно шляхом перерахування Замовником зазначеної в рахунку суми на розрахунковий рахунок Виконавця шляхом безготівкових розрахунків.

5.6. Замовник не має права вчиняти оплату за цим Договором Виконавцю з рахунків третіх осіб без письмового повідомлення Замовником Виконавця з подальшим отриманням згоди Виконавця.

5.7. У разі акцепту оферти (укладення цього Договору) особою, уповноваженою Замовником відповідно до п.5.6. цього Договору, така особа в призначенні платежу зобов'язана відповідним чином вказувати, за яку юридичну особу або фізичну особу – підприємця здійснюється платіж. Така уповноважена особа погоджується і визнає, що володіє всіма необхідними повноваженнями на акцепт оферти (укладення Договору) і вказує повні та достовірні відомості про платника і дійсного Замовника.

5.8. Замовник одноосібно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів. При зміні банківських реквізитів Виконавця, з моменту опублікування нових реквізитів на сайті Виконавця, Замовник самостійно несе відповідальність за платежі, здійснені за застарілими реквізитами.

5.9. У випадку, якщо Акт виконаних робіт не запрошений Замовником протягом 10 (десяти) календарних днів після відповідного повідомлення Виконавцем про припинення права Замовника на користування Сервісом або не підписаний після його надання протягом 10 (десяти) календарних днів, при цьому, Виконавцем не було отримано мотивовану відмову від підписання Акту, Акт виконаних робіт вважається підписаним, а обов'язки виконані належним чином і в повному обсязі без будь-яких зауважень і претензій з боку замовника. Правові наслідки такого факту прирівнюються до правових наслідків підписання Акту виконаних робіт.

6. УГОДА ПРО КОНФЕДЕНЦІЙНІСТЬ

6.1. Порядок збору, використання та розголошення інформації, яка може бути визнана конфіденційною, здійснюється на підставі Угоди про конфіденційність і захист персональних даних (далі — Угода).

6.2. Приймаючи умови цієї Угоди або відвідуючи сторінки сайту, Замовник автоматично погоджується з умовами Угоди про конфіденційність — в частині використання персоніфікованої і неперсоніфікованої конфіденційної інформації відповідно.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

7.2. Виконавець несе відповідальність за достовірність формування звітності для подачі її в електронному вигляді по введених Замовником даними, однак у разі введення Замовником помилкових даних, Виконавець за формування звітності по помилковим введенням даними відповідальності не несе.

7.3. Ніяка інформація або поради, надані Виконавцем, не можуть розглядатися як гарантії, оскільки є консультаційними.

7.4. Виконавець не несе відповідальність за достовірність зазначеної інформації при реєстрації Замовника та/або в процесі роботи з Сервісом.

7.5. Виконавець не несе відповідальності за неможливість використання Сервісу з причин, залежних від Замовника.

7.6. Виконавець докладає всіх можливих зусиль для забезпечення нормальної працездатності сайту, проте не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, а також за прямі і непрямі збитки Замовника, включаючи упущену вигоду і можливий збиток, що виникли в тому числі в результаті:

7.6.1. Неправомірних дій користувачів мережі Інтернет, спрямованих на порушення інформаційної безпеки або нормального функціонування сайту.

7.6.2. Відсутності (неможливості встановлення, припинення та інше) Інтернет-з'єднань між сервером Замовника і сервером Сервісу.

7.6.3. Проведення державними і муніципальними органами, а також іншими організаціями заходів у рамках оперативно-розшукових заходів.

7.6.5. Встановлення державного регулювання (або регулювання іншими організаціями) господарської діяльності комерційних організацій в мережі Інтернет та/або встановлення зазначеними суб'єктами разових обмежень, що ускладнюють або роблять неможливим виконання Договору.

7.6.6. Інших випадків, пов'язаних з діями (бездіяльністю) користувачів мережі Інтернет та/або інших суб'єктів, спрямованими на погіршення загальної ситуації з використанням мережі Інтернет та/або комп'ютерного обладнання, що існувала на момент укладення цього Договору.

7.7. Виконавець залишає за собою право призупиняти роботу сайту Сервісу для проведення профілактичних робіт, по можливості, в нічний час або вихідні дні.

7.8. У разі виникнення між Сторонами цього Договору суперечок або розбіжностей, що випливають з цього Договору або пов'язані з ним, Сторони вживатимуть всіх заходів до вирішення їх шляхом переговорів між собою.

7.9. У випадку, якщо не вдається вирішити виниклі між Сторонами спори і (або) розбіжності шляхом переговорів, то такі спори вирішуються в судовому порядку.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком дії форс-мажорних обставин, що знаходяться поза контролем цієї Сторони.

8.2. Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини, які виникли після укладення Договору в результаті непередбачених і невідворотних Стороною подій надзвичайного характеру (повінь, землетрус, пожежа, терористичний акт, війна і військові дії, блокада, страйк та ін.), в тому числі урядові та митні заборони. Про настання таких обставин потерпіла Сторона повинна негайно повідомити іншу Сторону у письмовій формі. У цьому випадку термін виконання Договору продовжується на час дії таких обставин. У випадку, якщо для однієї Сторони такі обставини діють більше 30 днів, інша Сторона має право анулювати Договір у відношенні не наданого кількості послуг.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І УМОВИ ЙОГО РОЗІРВАННЯ

9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту акцепту цього Договору Замовником.

9.2. Виконавець має право на відкликання цього Договору. У разі відкликання цього Договору Виконавцем протягом строку його дії, цей Договір вважається припиненим з моменту відкликання. Відкликання здійснюється шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті. Відкликання Договору не є підставою для відмови від зобов'язань Виконавця за вже укладеними договорами.

9.3. Цей Договір укладається на Термін надання права на користування Сервісом і може бути розірваний достроково:

9.3.1. За взаємною згодою Сторін.

9.3.2. За ініціативою Замовника з обов'язковим письмовим повідомленням Виконавця за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання. У цьому випадку Замовнику здійснюється повернення грошових коштів за повні місяці невикористаного часу за вирахуванням суми витрат по компенсації збитків Виконавця в розмірі неустойки 80% від залишку грошових коштів у зв'язку з достроковим розірванням договору (оплата за місяць, протягом якого обслуговування було припинено не повертається ). У разі порушень Замовником умов даної оферти грошові кошти не повертаються. Термін повернення грошових коштів — до 14 діб.

9.4. Виконавець не зобов'язаний зберігати будь-які дані Замовника після розірвання або закінчення дії Договору.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Сторони домовилися, що при виконанні (зміну, доповнення, припинення) цього Договору допускається використання підписів представників Сторін, а також їх печаток, за допомогою засобів факсимільного зв'язку, механічного або іншого копіювання, електронно-цифрового підпису або іншого аналога власноручного підпису керівників і печаток організацій. Сторони підтверджують, що додатки до Договору, підписані та оформлені зазначеним у цьому пункті способом, мають юридичну силу і є обов'язковими для виконання Сторонами.

10.2. Сторони визнають будь-яку інформацію, що стосується укладення цього Договору, включаючи будь-які додатки і доповнення до нього, комерційною таємницею і зобов'язуються суворо зберігати конфіденційний характер такої інформації, не розголошуючи її третім особам без попередньої письмової на те згоди іншої Сторони, за винятком випадків, коли це необхідно для цілей цього Договору або для розкриття відповідним державним органам у випадках, визначених законом. Зазначене положення не відноситься до загальновідомої або загальнодоступної інформації.

10.3. Виконавець має право в односторонньому порядку внести зміни в умови цього Договору, розмістивши про це інформацію на сайті в публічному доступі і внісши зміни в цей Договір. При цьому право Замовника на користування Сервісом, оплачене їм до моменту внесення змін в умови цього Договору, будуть виконані Виконавцем без урахування таких змін.

10.4. При зміні юридичного статусу, адреси, електронної пошти, банківського рахунку Сторона, у якої відбулися такі зміни, зобов'язана повідомити іншу Сторону протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати такої зміни письмово, факсом, з кур'єром або рекомендованим листом з повідомленням про вручення або в разі Виконавця — шляхом розміщення такої інформації на сайті Сервісу в публічному доступі. До отримання такого повідомлення всі операції, зроблені за колишніми реквізитами, вважаються належно виконаними.

10.5. Всі питання, не врегульовані цим Договором, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.